Posted on: فوریه 4, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

بایستی ایجاد و بافت تولیدی،اقتصادی و اجتماعی را متحوّل و هم جایگاه و حالت تکنولوژی را در رابطه اهمیت ساخت عوض کرد،از همین رو برنامهریزی توسعهء اقتصادی-اجتماعی و برنامهریزی پیشرفت علمی تکنولوژیکی ضرورت پیدا میکند. و گاهی اوقات یک مجموعه کوچک از محققان می توانند اساسی یک ابتکار عمل و خلاقیت همین پیشرفت پزشکی را به وجود بیاورند. نظریه شومپیتر این است که ابتکار عمل سبب ساخت یک سود فوقالعاده برای کارآفرین میشود که به آن میگوید سود کارآفرینی. نظریه گسترش اقتصادی شومپیتر میگوید این رشد در واقع یک موج کارآفرینی یا این که تکنولوژی نو مانند موج دریاست که در آغاز بسیار بلند میباشد و طول زیادی دارد، اما رفتهرفته کوتاهتر می‌شود و بعد از آن از میان میرود. او علم مضاعف جامع و فراگیری داشت البته برای بحث ما درباره استارتآپها، نظریه کارآفرینی (Entrepreneurship Theory) شومپیتر حیاتی است. او ابتکار عمل را در تکنولوژی از دو منظر توضیح میدهد؛ یک عدد نوآوری در شیوه تولید کالاها و دیگری ابتکار عمل در خویش کالاها؛ به این معنی که تولید کالایی که پیش از همین وجود نداشته است. این تئوری شومپیتر هم توضیح پدیده کارآفرینی (Entrepreneurship)، هم تفسیر توسعه صنعتی غرب و هم توضیح دورههای تجاری است. نظریه شومپیتر تفسیر چگونگی بسط اقتصاد صنعتی در غرب و تفسیر دورههای تجاری است. شومپیتر این ایده را در چارچوب نظریه کارآفرینی (Entrepreneurship Theory) در مکتوب «تئوری گسترش اقتصادی» خود که سال 1911 به گویش آلمانی متن و آن‌گاه به انگلیسی ترجمه شده مطرح میکند. شومپیتر به جهت او‌لین توشه اساسی الهام از نظرها ریشار کانتیون، معنا کارآفرین (Entrepreneur) را گسترد و نظریه تخریب خلاق (Creative Destruction) را مطرح کرد. آینده پژوهی صنعت مد فرضیهای را در همین باره مطرح کرده هست که در حالا حاضر مسافت چندانی اساسی واقعیت ندارد: در آتی نزدیک لباسها به بهبود عملکرد انسان و زندگی سالمتر، ایمنتر و کارآمدتر کمک میکنند. تنها رویه غلبه بر این تنهایی و دوری از تنها شدن در آتی این میباشد که دست از نادیده گرفتن احساساتتان بردارید. میسرا در توده بندی اظهارات این سه گروه مینویسد به لحاظ میآید هیچ یک از سه گروه یاد شده منطق واقعیتها و نیازهای فوری جامعههای در هم اکنون توسعه و گسترش را در نیافتهاند. شومپیتر در این تئوری درباره دورههای تجاری نیز بیان می کند هر رونقی در سایه یک پیشرفت تکنولوژیک تولید می شود نظیر رونقهای بزرگی که در آمریکا در سایه بسط راهآهن و آن گاه اتومبیل صورت گرفت. شومپیتر در تعریف‌و‌تمجید کارآفرینها (Entrepreneur) میگوید کارآفرین غیر از مدیریت یک بنگاه است؛ کارآفرین نوآور اخبار تکنولوژی بی بی سی فارسی است. چنانچه شما هر دسته سوالی در رابطه اساسی چه جایی و روش استفاده از اخبار علمی تکنولوژی دارید، می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

Leave a Comment