Comments: 0 Posted by: admixxxdkn Posted on: آگوست 17, 2020
با وجود شیوع کرونا، اصرار شدیدی به برگزاری یک مجموعه جشنواره و سمینار فرهنگی از جمله برخی رویداهای ظاهراً غیردولتی وجود دارد. علت اصرار بر برگزاری این رویدادهای غالبا کم اثر، بودجه سنگینی است که از این طریق از دولت و دیگر نهادها دریافت می شود و تا یک سال بعد معیشت برگزارکنندگان را گارانتی می کند.Source link

Leave a Comment