Posted on: فوریه 3, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

ایمن راه‌بندان نیز به تیتر تولید کننده چراغ راهنمایی محصولات خود را به شکل طولانی مدت گارانتی می کند. ۳- قبل از رسیدن به گذرگاه پیاده و در رخ عبور اشخاص باید وسیلهی نقلیه خویش را متوقف سازند و ضمناً اهمیت حرکت دادن دست چپ رانندگان پشت سر را نیز به نمونه سوال ها آئین طومار راهنمایی و رانندگی دارای جواب pdf توقف دعوت نمایند. ۲- برای گردش به چپ باید از فاصله یکصد متری تقاطع دارای دادن علامت وارد مسیر سمت چپ شد به طوری که پس از ورود به تقاطع وسیله در مرکز تقاطع قرار گیرد و سپس حساس رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیهای که مستقیم در حرکتند اهمیت دست کم شتاب به چپ گردش نماید. دوربینهای هوشمند پلیس هدایت و رانندگی به خوبی داشتن هوش مصنوعی، همین توان را داراست که در زمانه تخلف، چهره ای از اتومبیل یا موتور شما را ثبت نماید.تصویر خروجی همین دوربینها حاوی پلاک اتومبیل است که در پروندهی راهنمایی رانندگی فرد راننده قرار خواهد گرفت. ۵- در تقاطع راهآهن، وقتی که علایم الکتریکی یا مکانیکی یا پرچم قرمز یا سوت قطار نزدیک شدن آن را اعلام می دارد یا دروازه عبور بسته شده یا در هم اکنون باز و بسته شدن است می بایست لااقل در پنج متری نماد یا این که دروازه توقف تمام نمایند تا قطار بگذرد و تقاطع برای عبور آزاد گردد. رانندگان وسایل نقلیه متداول که مسافر ندارند می بایست در ایستگاههایی که از طرف شهربانی علامتگذاری شده متوقف شوند مگر این که شهربانی مقررات دیگری اعلام نماید. تمامی رانندگان وسایل نقلیه به جهت سوار و پیاده کردن سرنشینان خویش بایستی فقط در محلهای مجاز و در منتهیالیه سمت راست سوارهرو توقف نمایند. در نقاط غیرمسکونی و بیرون از شهر توقف کوتاه یا این که طولانی وسایل نقلیه حتماً بایستی در بیرون از مسیر عبور وسایل نقلیه و عابرین پیاده انجام گیرد به نحوی که رانندگان وسایل نقلیه در درحال حاضر حرکت از مسافت هفتاد متری، وسیلهی نقلیه متوقف را به سهولت نمونه سوال ها آیین طومار رانندگی (قبولی ۱۰۰٪) بینند. ۱۶- در جایی که دستگاه پارکومتر کارگزاری شده در کنار خیابان به علت نینداختن سکه در درون آن یا پایان یافتن روزگار معین و یا از کار افتادن دستگاه علامت پارکینگ ممنوع را نشان دهد. ۱- در موقع برخورد مهم وسایل نقلیه امدادی که دستگاههای خبر ها صوتی یا بصری خویش را به کار انداخته باشند می بایست وسیلهی نقلیه را به منتهیالیه سمت راست راه و روش ساماندهی و عنداللزوم تا گذشتن وسایل نقلیه امدادی متوقف شوند. در راههای یک طرفه به جهت گردش به چپ رانندگان موظفند وسیلهی نقلیه را به منتهیالیه طرف چپ خیابان سوق دهی و آن گاه به چپ گردش کنند.

Leave a Comment