Posted on: می 18, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

بیشترین میزان میانگین کیفیت واحد مسکونی به گونة ابربلوک به اندازة 12/3 مربوط است؛ همینطور کمترین میزان میزان مرغوب بودن واحد مسکونی به گونة متمرکز به اندازة 77/2 مربوط است. کیفیت مجتمعهای مسکونی: ضرایب تأثیر رگرسیونی برازش جور پژوهش نشان میدهد همه بعدها کیفیت مجتمعهای مسکونی شامل کالبدی، عملکردی، اجتماعی و زمینهای، ضرایب تأثیرگذاری معناداری بر میزان مرغوب بودن مجتمعهای مسکونی گونة خطی (گلپارک و پردیس) دارند؛ بدین صورت که ضریب استانداردشدة (ß) ابعاد یادشده به ترتیب 484/0، 461/0، 495/0 و 372/0 در سطح خطای کاهش از 01/0 می باشد و درنتیجه همین بعدها تأثیرگذاری معناداری بر میزان مرغوب بودن مجتمعهای مسکونی گونة خطی (گلپارک و پردیس) دارند. میزان مرغوب بودن مجتمعهای مسکونی: ضرایب تأثیر رگرسیونی برازش جور پژوهش نشان می‌دهد همگی ابعاد کیفیت مجتمعهای مسکونی شامل کالبدی، عملکردی، اجتماعی و زمینهای، ضرایب تأثیرگذاری معناداری بر کیفیت مجتمعهای مسکونی گونة محیطی (فاتح و چمران) دارند؛ به‌این شکل که ضریب استانداردشدة (ß) بعدها یادشده به ترتیب 585/0، 478/0، 546/0 و 595/0 در مرحله خطای کاهش از 01/0 است و درنتیجه همین ابعاد تأثیرگذاری معناداری بر کیفیت مجتمعهای مسکونی گونة محیطی (فاتح و چمران) دارند. در دنیای امروز هنگامی که می‌خواهید به دست آوردن و کار خود را به کسی معرفی کنید، اول درخواستی که از شما دارااست همین می باشد که یک مثال فعالیت به او رسام وب نشان بدهید. نتایج بهدستآمده از رخ 3 نشان میدهد بیشترین و کمترین مقدار متوسط میزان مرغوب بودن مجتمع مسکونی به ترتیب به گونة ابربلوک به اندازة 44/3 و گونة خطی به اندازة 93/2 مربوط است. در همین رویکرد به راهنمائی ها و کمک های شرکت های مراجع نیازمندیم تا از پتانسیل همین حوزه نهایت بهره برداری را بعمل آوریم. در برازش نوع رگرسیونی، برخی از آمارهها مشهور به ضرایب تأثیر رگرسیونی هستند. گفتنی است مهم دقت به ضرایب بتا، بُعد زمینهای، بیشترین میزان اثرگذاری و آن گاه عملکردی، کمترین میزان اثرگذاری را بر میزان مرغوب بودن مجتمعهای مسکونی گونة محیطی (فاتح و چمران) دارند. گفتنی می باشد مهم اعتنا به ضرایب بتا، بُعد شرایط بیرونی واحد مسکونی، بیشترین مقدار اثرگذاری و بعد هزینة واحد مسکونی، کمترین مقدار اثرگذاری را بر میزان مرغوب بودن واحدهای مسکونی گونة محیطی (فاتح و چمران) دارند. این تفاوت ها به همین عامل هست که امکانات و خصوصیت های هرکدام از همین کسب و امور اساسا اساسی یکدیگر تفاوت دارا هستند و در عاقبت هر یک خصوصیت های خاصی می طلبند ونیاز به صرف روزگار و هزینه ای مختلف به جهت طراحی خواهند داشت. در صورتی که شما هر گونه سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و طریق استفاده از سایت پنبه ریز دارید، می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.

Leave a Comment