Posted on: مارس 20, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

سود کاستیک جامد طبق معمول به صورت گلولهای پهن، پرک، گرانول و محلولهای فراهم استاندارد با غلظت ۳۰% و ۵۰% در تعدا گوناگون موجود است. همین ماده قلیایی به راحتی رطوبت و دی اکسید کربن موجود در هوا را جذب میکند. همین کالا به عنوان یک ماده قلیایی در صنایع متفاوت کاربرد فراوانی دارد. سود جامد، سپید و زیاد سوزاننده می باشد و جزو نمکهای قلیایی قرار میگیرد. هیدروکسید سدیم بازی توانمند می باشد که پروتئین ها را در دمای محیط معمولی مجزاسازی می نماید و ممکن هست سوختگی های شدید تولید کند. در همین حالت میزان آن‌ها به طور قابل توجهی ارتقاء می یابد و ممکن هست اهمیت پخت در روغن داغ و نمک زدن به شکل مغزهای ذرت پردازش شوند. سدیم هیدروکسید خالص حیاتی فرمول شیمیایی NaOH به شکل جامد کریستالی فارغ از رنگ و اصلی نقطه ذوب 318 رتبه سانتی گراد می باشد که در همین دما تجزیه نمی شود. رخ مایع هیدروکسید سدیم محلول در آب و فرم جامد آن با خلوص بالایی می باشد. غشا در این روش، یک کوپلیمر تترافلوئوراتیلن یا یک مونومر فلورین مشابه آن است. یونهای سدیم به صورت هیدراته از غشا عبور مینمایند و در کاتد که هیدروژن از آن بیرون میشود، هیدروکسید سدیم تولید میگردد. سود پرک در تصفیه سنگ معدن بوکسیت که از آن فلز آلومینیوم استخراج میشود، مصرف میگردد. در نهایت، محلول هیدروکسید سدیم و گاز هیدروژن تولید میگردد. در همین سل یک جریان آب نمک از آند به کاتد واقعه می افتد و فضای کلر و گاز هیدروژن از طریق یک دیافراگم از نیز انقطاع میکند. گاز هیدروژن می تواند از مجزاسازی سدیم هیدروکسید حساس آب و آلومینیوم تشکیل شود. سدیم هیدروکسید در تمامی حالات خویش به این معنی که سود مایع و سود پرک حیاتی اسید های پروتیک واکنش می دهد که نتیجه آن ، تولید آب و نمک های مرتبط دارای همان اسید است. هیدروکسید سدیم اقتدار واکنش حساس بقیه مواد شیمیایی را به طور قابل توجهی داراست و به همین استدلال برای سنتز و تولید مواد فراوان از آن به طور اضافی در صنعت و آزمایشگاه ها به کارگیری می شود و به آسانی حساس اسید ها هم خنثی می گردد. تاسیسات تصفیه آب شهری از همین ماده به جهت در دست گرفتن اسیدیته آب و یاری به حذف فلزات سنگین از آب به کارگیری می کنند. سل جیوه ای حیاتی بیشترین مصرف الکتریسیته و انرژی، چیزی در حدود 3600 کیلووات ساعت و سل غشایی مهم مصرف انرژی 2800 کیلو وات ساعت به ترتیب جز پر مصرف ترین و قلیل مصرف ترین طریق ها به شمار می روند. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در ارتباط دارای چه جایی و روش به کارگیری از سدیم هیدروکسید و کاربرد آن دارید، می توانید کلیدی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

Leave a Comment