Comments: 0 Posted by: admixxxdkn Posted on: ژوئن 8, 2020
نظارت بر اعمال دولت از مهمترین مباحث حقوق عمومی محسوب می شود. اهمیت این امر چنان است که به باور برخی، بدون نظارت نمیتوان از وجود نظام حاکمیت قانون در کشوری سخن گفت. از مصادیق امر نظارت بر دولت، نظارت قضایی است که این وظیفه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۱۷۳ بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته شده است.Source link

Leave a Comment