Posted on: ژوئن 8, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]


نظارت بر اعمال دولت از مهمترین مباحث حقوق عمومی محسوب می شود. اهمیت این امر چنان است که به باور برخی، بدون نظارت نمیتوان از وجود نظام حاکمیت قانون در کشوری سخن گفت. از مصادیق امر نظارت بر دولت، نظارت قضایی است که این وظیفه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۱۷۳ بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته شده است.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment