Posted on: مارس 26, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

زیرا همین آیه همین نکته را ابلاغ می نماید که یوسف در صورتی که «برهان» پروردگارش را نمی دید، قصد گناه می کرد در حالی که می بینیم ایشان ادله پروردگارش را مشاهده كرد؛ خواسته از برهان آفریدگار همان آگاهى او به اسما و صفات آفریدگار بوده میباشد که به همگی پیامبران عطا می شود و آن‌ها را از گناه مصون فرا بیمه یوسف اسدی نگه می دارد. درصورتیکه در امتهای دیگر به گرفتن و آزردن و کشتن پیامبران عزم کردند، همان را هم عملاً انجام دادند. پس یوسف تن در تسلیم داد. پس بزرگان ایشان را الهام اعطا کرد تا در فی مابین رود نیل دفن کردند تا چون آب بدو بگذرد، برکات آن به کلّ عالم و اطراف ولایات برسد. و در علم درایه و حدیث، ثابت شده است که روایاتی در صورتی که چنین خصوصیاتی داشته باشند، به تنهایی مورد پذیرش نبوده و به آن کار نمیشود، مگر این‌که مؤیّدی داشته باشد که در اینجا نه تنها مؤیّدی وجود ندارد، بلکه بر مغایر آن است؛ به این دلیل، مفسّران همین روایات را مخالف دارای آیاتی میدانند که نشان دهنده اطاعت حضرت یوسف(ع)، از دستور الهی هست و ایشان کمال احترام را نسبت به پدر انجام میداد؛ چنانکه قرآن کریم و مهربان میفرماید: «و زمانی که بر یوسف وارد شدند، او پدر و مادر خویش را در آغوش گرفت و گفت: همه درون مصر شوید که ان شاء الله در امن و امان خواهید بود». بهعلاوه؛ از جملات این آیه شریفه استفاده می گردد که حضرت یوسف(ع) در بیرون شهر به استقبال پدر و همراهانش رفته بود و در ساختمان و یا چادرهایی خانه گرفته، در انتظار قدوم آنها به سر می برد و وقتی که پدر و همراهانش وارد شدند، حضرت یوسف نسبت به آنان اظهار محبّت ویژهای کرد و پس از انجام دادن مراسم استقبال، از پدر و همراهانش خواست تا به مصر وارد شوند و در آن دیار سکنا گزینند؛ در غیر این رخ کلمه ورود و دخول جایگاهی نداشت، بلکه واژه ملاقات و مثل آن مناسب بود. قرآن می فرماید: «شب زمان برادران ناله کنان به سراغ پدر آمدند» (۳۸۷). زلیخا چون بشنید رو به سوی یوسف تاخت و گریان شد. یوسف در منزل عزیز در گواراترین عیش زندگى مى کرد تا تبارک شد و به حد پرورش رسید و به طور تداوم نفسش رو به پاکى و پاک کردن و قلبش رو به صفا مى گذاشت و به یاد خدا سرگرم بود تا در محبت پروردگار به حد علاقه رسید و خود را براى خداوند خالص گردانید، کارش به جایى رسید که دیگر همّى جز آفریدگار نداشت، خدایش نیز او را برگزیده و خالص براى خودش کرد، دانش و حکمتش ارزانى داشت.. در اینجا عمده به تحلیل وب وبسایت دوره یوسف اسدی.

Leave a Comment