Comments: 0 Posted by: admixxxdkn Posted on: آوریل 2, 2020

[ad_1]

در سال‌های گذشته هیچ گاه نهادهای بین‌المللی بویی از این قبیل تخلفات قانونی در انتصاب دبیرکلی مثل شکوری نبرده بود که ناشی از هم سو بودن منافع اعضا در پنهان ماندن این مسائل بوده است. حالا با گزارش اعضای مخالف یا تیزهوشی ای‌اف‌سی دست فدراسیون رو شده

[ad_2]

Source link

Leave a Comment