Comments: 0 Posted by: admixxxdkn Posted on: سپتامبر 1, 2020بعد از شیوع ویروس کرونا، نظام بانکی کشور یکی از اصلی ترین بخش های اقتصاد بود که برای مقابله با اثرات منفی این ویروس وارد میدان شد. یکی از بانک هایی که در این زمینه نقش بسزایی را ایفا کرد و اقداماتی را در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام داد، بانک ملی ایران بود.Source link

Leave a Comment