Posted on: مارس 20, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

وی در ادامه کلیدی اشاره به ارزشمندی بعضی کودها نظیر کود سولفات پتاسیم که ارزش آن بالغ بر کیلویی ۱۵ هزار تومان است، افزود: همین محصولات کناره سود مناسبی حتی نسبت به سایر فرآوردههای پتروشیمی دارند. استفاده می شود. خوبتر است همین کود در اوایل رشد مورد مصرف قرار گیرد به این ترتیب هنگام کاشت فرآورده و یا این که فرایند اولیه پرورش زمان مناسبی برای کوددهی است. اصلی هدف تحلیل اثرات دورهای متعدد آب پاشی و کاربرد مقادیر گوناگون کود پتاسیم در خاک، بر عملکرد و اجزای عملکرد جو سوای پوشینه، آزمایشی اهمیت کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک­های تمام تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانش کده آزاد میبد معلم یزد در سال 1388 انجام گرفت. در پایان فصل رشد، عملکرد دانه، کاه و کلش و بیولوژیک و همچنین اجزای عملکرد دانه شامل تعداد پنجه بارور و تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه جو بدون پوشینه اندازه­گیریشد. سولفات پتاسیم برای این محصولات ترجیح داده می شود، که شامل تنباکو و بعضا میوه ها و سبزیجات است. تیمارهای آزمایش شامل سه بدور متعدد آب پاشی شامل 7، 14 و 21 روز یکبار (کرت­ه ای اصلی) و چهار تراز کاربرد کود سولفات پتاسیم شامل صفر، 100، 200، 300 کیلوگرم در هکتار (کرت­های فرعی) بود. مقایسه میانگین دورهای مختلف آب پاشی نشان بخشید بیشترین و کمترین وزن هزار دانه جو به ترتیب در دورهای آبیاری 7 و 21 روز یکبار آبیاری و برابر اساسی 36.7 و 38.7 گرم به دست آمده است. نتایج نشان بخشید بیشترین کارایی و اجزای آن در تیمار 7 روز یکبار آب پاشی به­میزان 3147 کیلوگرم در هکتار حاصلشده که اساسی ارتقاء بدور آبیاری به 14 و 21 روز یکبار به ترتیب دارای کاهش 12 و 43 درصدی به­میزان 2761 و 1792 کیلوگرم در هکتار رسیده است. زمانه مطلوب برای دادن کود پتاش به گیاهان چه وقتی است؟ وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه مهم پتاسیم سولفات سم وب وبسایت خویش باشید.

Leave a Comment