Posted on: فوریه 28, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

او‌لین نکته که در طراحی برنامه بدنسازی تازه کار می بایست به آن توجه شود، همین می باشد که تمرینات در جهت ارتقاء توان و عضله سازی فرد طراحی شود (که در همین در بین تمرینات یک‌سری مفصلی از اساسی ویژه ای برخوردار هستند) و فرد اهمیت تقسیم بندی عضله‌ها بدن و حرکات تعادلی که کلیدی دمبل و سیمکش انجام می شوند، آشنا شود. به این خاطرآنها را به ۳ جور ی آروم، متوسط و سریع تقسیم بندی میکنند. همانطوری که میدانید، هر گروه عضلانی متشکل از هزاران فیبر عضلانی است که اساسی نیز کار می‌نمایند تا نیروی حتمی را ایجاد کنند. باز هم به همین نکته کلیدی اشاره می کنیم که تمرین در منزل هم برای هر شخص با دقت به هدف، وضعیت و مشخصات فیزیکی که دارد متفاوت میباشد و بایستی همه یک دسته تمرین خاص را انجام دهند و هر فرد می بایست برنامه بدنسازی تمرین در منزل مخصوص به خودش را داشته باشد. فهرست تعداد حرکاتی که در این روش به کار بسته میشود، انتها ندارد. اولیه از کلیه به شما میگوییم که چه چیزی را بایستی چقدر بخورید تا کالری بیشتری دریافت کنید و این راهحل معمولی باعث حجم گرفتن شما شود. واجب به ذکر هست که جهت اخذ برنامه تمرینی ها اساسی عکس طریق انجام تمام حرکات می توانید از طریق لینکی که در انتهای هر برنامه تمرینی قرار گرفته هست اقدام کنید. به همین مفهوم که تغییر تحول برنامه تمرینی شما به ادله این بوده باشد که جراحتی در ارتفاع انجام یکی از تمرینهای اصلی برنامه پیشین به وجود آمده باشد یا مربی شما نتواند حیاتی شما در انجام برنامه ملازمت و همراهی کند. درحال حاضر چنانچه شما به همین حد رسیدید و مجدد آنگاه از تعدادی دقیقه استراحت همین حرکت و ست را از تازه شروع کنید آیا فیبرهای جدیدی بکار خواهید گرفت؟ میان ستها ۴۵ ثانیه و در بین حرکات ۹۰ ثانیه استراحت کنید. استراحت میان هر حرکت و راند مضاعف اندک باشد. فرم: فرم اجرای حرکات بایستی درست بوده و هیچوقت فرم را فدای وزنه بیشتر نکنید چون اینجاس که ضربه زدن پیش خواهد آمد و نتیجتا جراحت چشم گی همونطوری که پیش از این اشاره کردم، ضربه زدن از عمل کلیدی عضله در درحال حاضر تمرین میکاهد و شما حرکت را برای عضله راحتتر کردید خیر طاقت فرسا تر! پیش از شروع و پس از اتمام برنامه تمرین مسلما گرم کردن و سرد کردن را فراموش نکنید. یکی دیگر از پروسه برنامه بدنسازی رژیم غذایی است. وقتیکه این فیبرها نیز خسته شدند، اونوقت فیبرهای مدل ۲ ب بکار میآیند که گشوده نیز استقامت کمتری دارا‌هستند و نهایتان زمانی همین فیبرها نیز خسته شدند دیگر حرکت متوقف میشود. این مسله ممکن است به جهت خود شما نیز جالب باشه که بیشتر اشخاصی که حساس دست راست عمل میکنند، بازوی دست چپشان بزرگتر از دست راست هست. در اینجا عمده به تحلیل وب وب سایت برنامه بدنسازی 2020.

Leave a Comment