Posted on: مارس 6, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

ما فشارشکن هایی با قیمت و کیفیت متافوت به شما سفارش و ارائه خواهیم نمود. کمپانی های متمایز به ساخت و ارائه شیرهای فشارشکن درگیر اند و میزان مرغوب بودن و بها های متفاوتی دارند. براین اساس کنترل فشار به طور مداد کنترل می شود مرتبه حرارت اجتناب از نیاز به تجهیزات در دست گرفتن دما اضافی. • به صورت پنوماتیک و الکتریکی دارای سیستم کنترل پنوماتیک یا این که الکتریکی فعال می شود. جریان در طی سیستم های لوله کشی ممکن هست در گیر افت و یا افزایش بیش از حد فشار شود. آره. آنها به وسیله اداره مسکن فدرال، کدهای لوله کشی ناحیه ای نظیر IPC و UPC، و کدهای متفاوت شهر و ایالت مورد نیاز هستند. بعد از آن بخار از روش شیر باز به لوله های تحت دست و همینطور عبور می نماید دم را احاطه کرده است. شیر کلیدی تعدیل می کند تا فشار ثابتی بدهد. در صورت ارتقاء فشار در پاییندست (به علت کاهش برداشت) نسبت به فشار تنظیمی پایلوت میزان گشودگی پایلوت کمتر پیدا کرده، فشار بر روی دیافراگم افزایش یافته، موجب بسته شدن شیر مهم و در نتیجه کمتر فشار نصیب خروجی شیر تا حد تنظیمی میشود. برهان کاهش یا محافظت فشار هر چه که باشد، در دست گرفتن مناسب در هر روزگار نیاز به یک شیر اتوماتیک دارااست که بتواند فشار بخار را به طور دقیق، قابل اعتماد و اقتصادی کمتر دیتا یا این که محافظت کنید. کلیدی این حال، بعضی از کاربردها وجود دارا هستند که نیاز به حس نمودن و کنترل بالادست روزنه به جهت حفظ یا پراکندگی دارند. جور اصلی مدار دستور ، کارایی دیافراگمی دارد که کلیدی مدار دستور کنترل میشود. گزینش آخرین به نیازهای برنامه و ترجیحات مشتری بستگی دارد. فشار هوا و چشمه از شکافت آب به سمت بیرون شده به درون شاخه خودداری می کند . زمانی که فشار زیر دست ارتقا می یابد، شیر پایلوت بسته می شود و فشار از آن خارج می شود دیافراگم شیر حساس از نحوه دهانه کنترل، به جهت بستن شیر اصلی. توجه : جهت اشاره گر جریان روی شیر باید ، با جهت جریان درلوله هماهنگی داشته باشد . به خواسته دستیابی به پایدارترین حالت عملیاتی، یک خط سنجش فشار خارجی باید به کار گیری شود. آب پس از به کار گیری از آن تبخیر نمی شود و بایستی به سیستم فاضلاب منتقل فشار شکن شیر برقی هیدرولیک شود. شیرهای چکه کننده را به شتاب تعمیر کنید.

Leave a Comment