Posted on: فوریه 13, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

این سیتم ها برای کارکردن در مکانهایی که دسترسی به گاز وجود ندارد مناسب می باشد. به جهت خرید کردن و به کارگیری از موتور الکتریسیته بنزینی بایستی به نیازتان و دسته مصرفتان(مصرف خانگی – مصرف صنعتی )توجه نمایید و ببینید الکتریسیته گزینه نیاز دستگاه ها ، چقدر است، تا حساس اعتنا به آن، موتور الکتریسیته مطلوب را گزینش کنید. بعضی استارتها الکتریکی هستند و اهمیت فشردن سوییچ میتوانید دستگاه را راهاندازی کنید. که اصلی موتور شروع الکتریکی و باطری می باشند.( اما مخلوط استارت و هندل نیز وجود دارد) نوع استارتی دارای کلید شروع یا این که سوییچ تعبیه شده برروی خویش براحتی واضح و خاموش می شوند و نیازی به هندل زدن و به دور گرفتن موتور جهت پر‌نور شدن ندارند. این موتوربرق به برهان مدل سوخت ،کم مصرف می باشد و باعث کمتر آلودگی هوا می شود و کلیدی هزینه های کمتری نسبت به جور بنزینی می باشد. حجم مخزن سوخت: پر‌نور می باشد که هر چه مخزن سوخت بزرگتر باشد، مدت زمانه طولانیتری دستگاه فعالیت میکند. این موتور دو زمانه بهشکل دستی آغاز میخورد و از هوا برای خنک شدن استعمال میکند. همین عمل را اهمیت استفاده از کابلهایی که تولید کننده دستگاه آن را سفارش میدهد انجام دیتا و در هر شرایطی از تندرست بودن کابل اطمینان حاصل نمایید. در این بخش ها به طور جز به جز بیش از صد قطعه الکتریکی وجود داراست و به همین خاطر به طور معمول در شکل شناسایی خلل در پایانه های خروجی و مدارهای همین بخش، سفارش تعویض است. در منازل نیز بااینکه ممکن میباشد یک موتور الکتریسیته ریز قابلحمل نتواند برق موردنیاز تمام منزل را تامین کند، ولی میتواند اساسی برقرسانی به قسمتهای مهم، تا برقراری دوباره برق شهری زندگی جریان داشته و از مشکلات فقدان الکتریسیته موتور برق ژنراتوری کاسته شود. گرچه موتور برق سودمند می باشند اما اهمیت معایبی نیز میباشند به عنوان نمونه ژنراتور ها اکثر وقت ها با قیمت بالایی می باشند هر چند که در شکل نیاز به آنها ارزش آن را دارا‌هستند . که اساسی سیستم کلید اتوماتیک الکتریسیته شهر و ژنراتور(ATS) بوده. کلیدی توان و قدرت قابل قبولی حیاتی توجه به عملکرد موردنظر ما باشد. برای کاهش مقدار مصرف این موتورها به دو طرز می توان فعالیت کرد.از یک سو کلیدی اعتنا به ارتباط مستقیم مقدار بنزین مصرفی اهمیت مقدار برق خروجی تولید شده بوسیله موتور الکتریسیته به جهت کاهش مصرف بنزین می بایست از مقدار مصرف کنندگان بکاهیم برای مثال از چراغ های کم مصرف به کار گیری کنیم و از سوی دیگر برا ی کاهش مصرف بنزین باید همواره سرویس های مراقبت موتور الکتریسیته مثل ردوبدل به موقع شمع جرقه زن موتور برق ردوبدل به موقع فیلتر هوای موتور الکتریسیته و تعویض به موقع روغن موتوربرق را به رخ منظم و ظریف انجام دهیم.

Leave a Comment