Posted on: آوریل 13, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]


اتفاقی که در کرمان رخ داده، در واقع نوک یک کوه یخ است. اینکه اکنون دو صنف مستندسازان ثبت شده نیز بخش از این کوه یخ است و عدم ثبت یک صنف واحد و نه یک مجموعه صنفی برای تهیه کنندگی نیز بخش دیگری از این کوه یخ است. در واقع تشریفات قانونی در نظر گرفته شده برای ثبت صنوف سینمایی، می‌تواند در بلندمدت به پاره پاره شدن صنوف سینمایی منجر شود و این نتیجه سوءتدبیر در ثبت صنوف است.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment