Posted on: فوریه 3, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

همچنین مهم تهیه تیغه های دمپر می اقتدار جهت جریان هوا را تغییر خرید دمپر فریزر امرسان داد. دمپر های آیتم به کارگیری در تهویه ساختمان ها عموما نقش سوپاپ یکطرفه را هم ایفا می نمایند و در صورت وجود جریان هوا در جهت مخالف از ورود هوا دوری می کنند. به جهت اطلاع از لیست ارزش دمپر هواکش میتوانید مهم واحد فروش گروه روتوپارس تماس حاصل نمایید. واحد توانِ موتور دمپر هوا ی برقیِ موازی،نیوتن-متر می باشد.توان موتور دمپر هوا ی موازی،دارای مقادیرِ متنوع می باشد.اگر بعدها دمپر هوا ی موازی،کوچک باشد از موتور دمپرِ ۲ تا ۴ نیوتن-متر استعمال می شود.اگر ابعاد دمپر هوا ی موازی،متوسط باشد از موتور دمپر اهمیت اقتدار ۸ تا ۱۶ نیوتن-متر به کارگیری می گردد.همچنین اگر بعد ها دمپر هوا ی موازی تبارک باشد،از موتوردمپرهای حساس توانِ بالا به کارگیری می گردد. دمپر گرد ضدحریق نیز کلیدی مکانیسمی شبیه به دمپر ضدحریقِ چهارگوش می باشد.دمپر ضدحریق گرد به حیث ظاهری بسیار مشابه به دمپر هوا ی گردِ دربین کانالی می باشد کلیدی این تفاوت که به جای کنترلِ دمپر توسط دسته دمپر، بوسیله ی آزاد شدنِ ضامنی که به یک فیوزِ حرارتی متصل می باشد فعال شده و تیغه گردِ دمپر ضدحریق بصورت جهشی در داخلِ استوانه ی دمپر از زاویه صفر درجه به زاویه نود جايگاه تغییر موقعیت دیتا و مسیرِ هوای دمپرِ ضدحریق را مسدود می کند. دمپر کانالی ممکن است یک یا این که چند پره داشته باشند که به رخ دستی یا این که اتوماتیک حرکت می نماید و امکان کنترل جریان را به‌وجود می آورد. همچنین وقتی که کانال ها و تجهیزات از نصیب های کناری و دیواره های آتش قرار گرفته باشد و عبور نماید ؛ از دمپرهای ضدحریق استفاد می شود . در این حالت، اساسی حذف نیروی الکتریکی، مجدد دمپر را گشوده کند. در همین نحوه بسته شدن همزمان همگی دمپرها ممکن می باشد به کوره یا این که هوای نگاه دارای صدمه بزند، از همین مدل دمپرها اکثر زمان ها به منظور مسدود نمودن مجرای کانال مثلا تا %75 طراحی می شوند. جدار آتش به تیتر چکیده از استراتژی در اختیار گرفتن آتش، عبور کرده است. توان دمپر هوای صدحریق از۲ نیوتن-متر به بالا می باشد(توانهای بالاتر عبارتست از ۴ و ۸ و ۱۶ نیوتن-متر می باشد. همین دمپرها نیز برای در اختیار گرفتن جریان های هوا و تهیه آن آیتم به کارگیری قرار می گیرد. چنانچه بازکردن دمپر قبل از روشن کردن آتش (شروع آتش، حرارت) فراموش شود این عمل می تواند موجب خطر جدی ورود دود به درون منزل و حتی آتش سوزی منزل شود. بخشها چندگانه را می اقتدار به رخ نواحی جداازهم و حیاتی به کار گیری از کوره/ هواساز که به شکل جداگانه در دست گرفتن می شوند یا این که تک کوره/ هواساز با دمپرهای کانالی چندگانه اجرا کرد.

Leave a Comment