Posted on: فوریه 6, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

تولید کننده این برنامه تلویزیونی در نامهای که به دادسرا ارائه داده است، مدعی حدود ۶۰ گزینه شباهت دربین این دو اثر بوده میباشد (همچنان مبنای وی نسخه ۴۴ دقیقهای بوده که آن‌گاه از نمایش «قهرمان» تدوین کردن و تهیه شده است). در عاقبت باتوجه به توضیحات فوق، ادعای کپی بودن اثر سینمایی از همین اثر مستند، مبنای حقوقی نداشته، از سویی حاصل عدم اطلاع از قوانین کپیرایت و از سوی دیگر، ارائه دیتاها ناقص و روایتهای تحریف شده است. حتی چنانچه موقعیتش به خطر بیافتد.گاهی بهجای مسئول استخدام فرمانداری، میزان قضاوتمان را از اساس، شایعات فضای مجازی قرار می دهیم و از همه اینها که بگذریم، اکثرمان احتمال دارد مشابه به برادر فرخنده باشیم که به کوتاهی یک برش بنا کردن حساس ماهیتی هجو آمیز، کلیدی قرائت یک عنوان روزنامه، به یکباره خشم خود را فرو خورده و از رحیم دلاور میسازد و مجدد در انتها، اصلی تماشای یک فیلم دعوا، خشمگینتر از قبل به موضع ابتدایی خود برمیگردد. همین قانون، در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر وجود دارد و در دادگاهها آیتم نسبت دادن قرار میگیرد. به طور نمونه در پیروز اینگونه اخبار، سوژههایی که کالا گمشدهای را به صاحب و مالک آن بازگرداندهاند، جملاتی را مشابه «وجدانم اذن نداد که فرآورده کسی رو بردارم» به طور طبیعی به کار می‌برند (این جملات در کار کلاسی تمام هنرجویان که روی سوژههای متفاوتی دارای این موضوع کار کردهاند نیز شنیده میشود). بازی امیر جدیدی در این فیلم هم رفلکس متعددی داشته و بخش اعظمی بخش اکثر موفقیت فیلم را به عامل نقشآفرینی هوشمندانه و ظریف امیر جدیدی تیتر کردهاند. نمونههای بخش اعظمی در سینمای ایران و جهان وجود داراست که از یک سوژه رسانهای شده، اثر ها متفاوتی کردار کردهاند و هیچکدام به نقض کپیرایت اصغر فرهادی پهلوان حرف های تبهکار نشدهاند. همین مسئله سبب ساز شده که تمامی چند اپیزود گروه کلاسی همین ورکشاپ از یک فیلتر عبور کنند و شبیه به جنس سینمایی که مدرس کلاس در حالا تدریس آن به هنرجویان بوده، بشوند. نامهای در همین ارتباط اهمیت امضای اکثریت هنرجویان ورکشاپ به دادسرا ارائه و در پرونده موجود است. گاه برای طبیعی جلوه دادن خود به عنوان یک شهروند دردمند (سکانس فرمانداری) و گاه به تیتر پوششی برای مخفی کردن سکه های طلا. منتخب از مورد ها مشابهتها برآمده از واکنشها و جملات متداول و طبیعی اشخاص در موقعیتهای مشابه در جامعه است. از سوی مجموعه «قهرمانL به عوارض تکتک همین مشابهتها در جدولی جواب دیتا شده که در پرونده موجود است. نکته اهمیت اینکه باتوجه به حضور پخشکنندههای بینالمللی فیلم «قهرمان» و حساسیتهای شدید و سختگیرانه آنان در گزینه ضابطه کپیرایت، چطور ممکن است سازنده «قهرمان» که پیش از همین هم اهمیت فیلمهای قبلیاش تجربه پخش بینالمللی و تدبیر از این حساسیتها را داشته، چنین ریسکی کرده باشد؟ اکثری از مشابهتهایی که امروز به آن اشاره میشود، مربوط به نسخه ۴۴ دقیقهای است که هیچکس آن را ندیده بوده چون از همین نسخه، دو هفته آن گاه از آغاز اکران عمومی «قهرمان» رونمایی شده است.

Leave a Comment