Posted on: سپتامبر 4, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]


تغییرات در ورزش صداوسیما طبق اطلاعات جدید از شبکه ورزش سیما آغاز خواهد شد تا افت کیفی و ریزش مخاطب برنامه‌های ورزشی جبران شده و با استفاده از چهره‌های تازه و فنون تازه برنامه‌سازی، رضایت بینندگان بیشتر جلب شود

[ad_2]

Source link

Leave a Comment