Posted on: فوریه 2, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

پس از اتمام باز‌نگری صحنه تصادف حیث به این که مامور کارشناس تصادفات برای اظهار نظر کلی پیرامون تصادف و تنظیم و تهیه و تنظیم گزارش تصادف علاوه بر اخذ گزارش نخستین تصادف و مدارک مربوط به رانندگان و وسیله ها نیاز به رویت وسیله نیز داراست تا حیاتی دقت به علایم حاصل از تصادف روی وسیله ها و همچنین انتخاب ظریف نقاط زخم دیده از بر روی وسیله ها بررسی هایی نیز انجام دهد تا پس از اطمینان از صدق و سقم تصادف و همین که علت دارای آن را به دست آورد، گزارش مربوط را تهیه و تنظیم نماید. به عامل نداشتن مدارک اتومبیل و راننده، قبض عمومی صادر می­شود و دیتاها عمومی خودرو همانند شماره پلاک، جور ماشین و رنگِ آن و روزگار و مکان تخلف، در قبض درج می شود و به بدنۀ اتومبیل چسبانده (الصاق) می­ گردد. راهی هست که در بازخورد با شیوه های دیگر، عرض سواره روی آن کمتر است و یا این که مهم نصب علایم هدایت و رانندگی، فرعی تلقی شده و در غیر همین صورت در سمت چپ راه دیگر قرار گرفته باشد. در راههایی که به وسیله موانع مخصوص یا مرتبه به دو قسمت تقسیم شده رانندگان موظفند از قسمت راست حرکت کنند و حق ندارند از بر روی موانع بگذرند. رانندگان وسایل نقلیهای که مواد خطرناک حمل می‌کنند یاید در طرفین و عقب وسیلهی نقلیه تابلویی که روی آن کلمه (خطر) حیاتی حروف درشت به رنگ قرمز‌رنگ متن شده باشد نصب کنند. ۲- هر گاه وسیلهی نقلیه سر پیچ یا تپهای از عمل بیفتد، فانوسها یا این که چراغها یا این که مشعلها را می بایست در فواصل قابل قبولی قرار دهد تا وسایل نقلیه دیگر از مسافت دویست متری متوجه خطر بشوند. نوعی خط عبور که ماشینهای محل ورود به مسیر اهمیت یا این که خروجی از آن می توانند در طول آن، شتاب خویش را برای همگرایی و یا این که واگرایی اساسی جریان ترافیک ارتقاء یا کمتر دهند. در راههایی که خطکشی شده، وسایل نقلیه می بایست در مسیر فی مابین خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند مگر همین که احتیاط تمام را رعایت کنند و قبلاً مهم دادن علامت وسایل نقلیه دیگر را از قصد خود مطلع سازند. اگر وسیلهی نقلیهای که مواد خطر آفرین حمل میکند در ساعت‌ها و شرایط مندرج در ماده ۱۰۰ در راههای بیرون شهر از کار بیفتد راننده مکلف می باشد که در وسط جاده یک چراغ الکتریکی قرمز اهمیت باتری در فاصله هفتاد متری جلو و یک عدد در مسافت هفتاد متری عقب و یکی از دیگر در پهلوی وسیله از کار افتاده بگذارد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه مهم آزمون دین طومار رانندگی نی نی سایت وب وب سایت خود باشید.

Leave a Comment