Posted on: جولای 21, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]


تنش ها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان که در روزهای گذشته بار دیگر شعله ور شد، همیشه یک بازیگر  سوم نیز داشته است و آنهم ترکیه است. بازیگری که در این مناقشه حامی باکو است و در مقابل نیز دولت آذربایجان نیز حایت های خود از ترکیه در بحران های مختلف را اعلام کرده است.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment