Posted on: آوریل 16, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

میزان دوز بهینه آنتی اسکالانت جنسیس را می اقتدار با نرم افزار Genesys Membrane Master® چک نمود. مواد انتی اسکالانت از پرورش این کریستال ها خودداری می کند و مانع از جذب یون های فوق اشباع به وسیله هسته های اول کریستال از تشکیل کریستال های درشت نمک پرهیز می نمایند و به همین ترتیب کریستال های اولیه به اندازه و غلظت به اندازه به جهت رسوب شدن نمیرسند. اماآنتی اسکالانت ها نسبتا مناسب هستند و آنگاه از استعمال از آن ها هم هزینه مازاد دیگری برای سیستم تولید نمی شود.در مقایسه حساس طریق اسید زدن یا این که استعمال ازآنتی اسکالانت برای دوری از تشکیل رسوب، مهمترین گونه های نرم کردن آب به دلیل نیاز به تجهیزات خاص، هزینه آنتی اسکلانت بالایی دارند. آنتی اسکالانت جنسیس Genesys LF در شاخص اشباع لانژلیر LSI بالای 2.6 دارایی عملکرد و بازده بالایی میباشد و به این معنی می باشد که سیستم در این موقعیت می تواند اساسی بالاترین بازده عمل کرده و از همین رو هزینه های عملیاتی کاهش می یابد. آنتی اسکالانت شالوده پلیمری جهت خودداری از ایجاد رسوب در آبهای دریا، آب های لب شور و هم آب هایی کلیدی دشواری بالا مورد استعمال قرار می گیرد. جهت دوری از تشکیل رسوبات بر تراز ممبران باید از مواد ضد رسوب یا آنتی اسکالانت استفاده نمود. جهت رقیق سازی آنتی اسکالانت می بایست صد رد صد از آب ایجاد به کارگیری نمود. آب در صنعت به جهت مصارف متعدد و حساس کیفیت گوناگون به فعالیت می رود. دشواری دایم کلیدی غیر کربناته: این دسته سختی مربوط به سایر نمک های کلسیم و منیزیم در آب است که به طور کامل محلول در آب میباشند و حساس اعمال حرارت از آب انقطاع نمی شوند (مانند نمک های کلرید، فسفات، نیترات، سولفات و غیره) و به جهت مجزاسازی آن‌ها از آب بایستی از یکی از روش های پروسه لایم-سودا، استعمال از رزین های مبادله گر یون و یا این که روش های دیگری مثل اسمز معکوس و الکترودیالیز به کارگیری شود. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه دارای وارد کننده آنتی اسکالانت وب وبسایت خویش باشید.

Leave a Comment