Posted on: مارس 20, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

یکی از متداول ترین کاربردهای آب اکسیژنه به جهت ضدعفونی می باشد. آب اکسیژنه در پیشین به دلیل خاصیت ضدعفونی کننده آن در پانسمان زخمهای عفونی استفاده می شد اما امروزه به عامل آسیبی که به بافتهای همسایه وارد می‌کند دیگر در پانسمان استعمال نمیشود و صرفا گاه به جهت ضدعفونی اثاثیه یا این که سطوح استعمال میشود. پلاسما مشابه به گاز است، البته مرکب از ذرات باردار متحرکی به نام یون است. پلاسما وضعیت چهارم ماده (جامد، مایع، گاز، پلاسما) و در واقع حالتی میباشد که ماده گازي به انرژي (ذرات باردار) تبدیل شده است.پس می توان اساسی اعمال انرژي به هر گازي آنرا به آب اکسیژنه سفیدی دندان پلاسما آب اکسیژنه اکساب تبدیل نمود. آب اکسیژنه در واکنشهای گوناگون آنزیمی ایجاد می شود و می تواند حیاتی واکنش اهمیت اکثری از ترکیبات مثل بورات ها، پیرو فسفات ها، کربنات ها، سولفات ها، سیلیکات ها و ترکیبات آلی نظیر کربوکسیلات ها و آمیدها، به ترکیباتی تبدیل شود که قدرتمند به نقش منبع اکسیژن فعال باشند. حدود ۶۰٪ از ساخت پراکسید هیدروژن در جهان برای صنعت کاغذسازی و بازیافت ورقه به کار گیری میشود. پراکسید هیدروژن (H2O2) در سال 1818 کشف شد و از قرن نوزدهم به شکل تجاری در دسترس است. یکی از استریل کننده های شیمیایی پرکسید هیدروژن (آب اکسیژنه) می باشد.هیدروژن پراکسید یا این که آباکسیژنه H2O2 یک اکسنده همگانی هست که به عنوان سپید کننده به کار گیری میشود. درجه حرارت استریل در آن ها از C ˚60- 40 متغير بوده و سيكل استريليزاسيون در اكثر مورد ها كمتر از 30 دقيقه هست . درجه حرارت از C ˚60- 40 متغير خواهد بود و سيكل استريليزاسيون در اكثر مورد ها كمتر از 30 دقيقه میباشد . نمی قدرت جهت استريليزاسيون مايعات از آن به کار گیری کرد.پلاسما چیست؟

Leave a Comment